Thông báo

VNPTHIS

CÁC LINK TẠO SỐ LIỆU VÀ XEM BÁO CÁO

STT NỘI DUNG LINK
1 Xuất danh mục Click
2 Thống kê sử dụng thuốc Click
3 Thẻ kho dược chi tiết thuốc Click
4 Tạo số liệu báo cáo 19-20-21 Click
5 Báo cáo sử dụng thuốc khoa phòng  Click 
6 Báo cáo chuyển kho tuyến trên  Click
 7 Báo cáo CLS theo nhiều tiêu chí Click 
MẪU EXCEL 20   Click
 KIỂM TRA THẺ CLICK 

https://yte-quangnam.vnpthis.vn/web_his/xuatdanhmuc_kgg