Thông báo

THÔNG BÁO

Công văn 1731/BHXH-GĐĐT ngày 18/06/2021 về chuẩn hoá danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT

Ngày 18/06/2021 Bảo hiểm xã hội đã cho ra Công văn số 1731/BHXH-GĐĐT về việc “Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật báo cáo kết quả giám định BHYT” NỘI DUNG Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi ... Read More »

Thông báo chuyển địa chỉ hệ thống phần mềm Q-OFFICE

Thực hiện theo  Công văn số 392/QTI-KHĐT ngày 24/12/2020 của sở Thông tin và truyền Thông tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Q-OFFICE cho các cơ quan. Mục đích kết nối liên thông hệ thống văn bản giữa các đơn vị toàn tỉnh. Các đơn vị có thể gửi công văn theo đường điện thử cho nhau thay vì ... Read More »