Thông báo

Công văn 1731/BHXH-GĐĐT ngày 18/06/2021 về chuẩn hoá danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT

Ngày 18/06/2021 Bảo hiểm xã hội đã cho ra Công văn số 1731/BHXH-GĐĐT về việc “Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật báo cáo kết quả giám định BHYT”

NỘI DUNG

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), đến nay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp thực hiện tương đối tốt các quy định về kết nối, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về trích chuyển dữ liệu điện tử; quy định về chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra và áp dụng bộ mã dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT. Để đảm bảo việc liên thông dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Cv 1731 kem CV SYT