Thông báo

Công văn số 1731-BHXH-GDĐT ngày 18/06/2021 về chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử

Ngày 18 tháng 06 năm 2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam  cho ra công văn Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT. Nội dung công văn cụ thể như sau: