Thông báo

Danh mục dược VTYT được phê duyệt sử dụng tại TTYT Quế Sơn

Trung tâm y tế Quế Sơn xin công bố danh mục Dược Vật Tư Y Tế được phê duyệt sử dụng tại Trung tâm y tế để mọi người được biết.