Thông báo

Hỗ trợ CHECKXML 4210 phiên bản 2.0.3.5

Các tool phần mềm hỗ trợ

 • CheckXml x86.exe
 • Data.mdb -> lưu trữ danh mục, cấu hình
 • Log.mdb -> lưu trữ dữ liệu kiểm tra, gởi cổng
 • XmlViewer.exe -> tool hỗ trợ xem nội dung file xml
 • Sendxml.exe -> tool gởi hồ sơ lên cổng giám định (Tác giả: Hoàng Mai Long)
 • QLHS.exe -> Thống kê lỗi đã check được từ tool CheckXML
 • exmltool.exe -> nhóm công cụ hỗ trợ kiểm soát hồ sơ gửi liên thông
 • Thư mục “ho so duoi 4 gio” -> nơi người dùng chứa file xml có thời gian nằm viện dưới 4 giờ cần chuyển sang ngoại trú
 • Thư mục “Xml chua ket hop” -> nơi người dùng chứa file xml đơn lẽ chưa kết hợp, tool sẽ kết hợp nó lại và chuyển sang thư mục HS đầu vào
 • Thư mục “DanhMuc” -> nơi chứa file excel danh mục xuất từ cổng
 • Khai báo thư mục HS ĐẦU VÀO (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml để tool check. File xml tổng hợp chuẩn theo quyết định 4210 đã mã hóa base 64
 • Khai báo thư mục HS ĐẦU RA (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml sau khi check không có lỗi và củng là nơi sendxml sẽ lấy file gởi lên cổng. Lưu ý trong phần cài đặt QUẢN LÝ LỖI nếu Lỗi đó được check SendXml thì khi check hồ sơ phát hiện lỗi nhưng vẫn được lưu ở thư mục Hồ sơ đúng và được gửi lên cổng.
 • Khai báo thư mục HS LỖI (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml sau khi check và có lỗi.
 • Khai báo thư mục HS ĐÃ GỞI (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml sau khi gởi cổng thành công.
 • Khai báo thư mục HS GỞI LỖI (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml sau khi gởi cổng thất bại.
 • Khai báo thư mục HS GỞI LẠI (trong cài đặt) -> nơi chứa file xml cần kiểm tra lại.(các hồ sơ có thay đổi thông tin XML1 sẽ không được nhận dạng hồ sơ cần gửi lại, lỗi này sẽ được fix trong phiên bản 2.0.0.4)

LINK DOWNLOAD TOOL..  

Cập nhật tool tại: http://exml.gpp.vn/