Thông báo

Khẩn trương thực hiện thông báo 1135/BB-BYT 24/10/2017

Trong văn bản này, những lưu ý chỗ mục kê tiền giường. Quy định vào viện trước 12h tính 70% tiền giường, nhập viện sau 12h tính 50% tiền giường. Xuất viện trước 12h tính 50% tiền giường, xuất viện sau 12h tính 70% tiền giường.

Các khoa phòng nhớ chọn các loại giường kế hoạch và thực kê, kê thêm cho đúng chương trình.