Thông báo

Tag Archives: đề tài nghiêng cứu khoa học

Kế hoạch nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2017

Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017 Các khoa phòng tải mẫu tại link bên dưới về phổ biến cho nhân viên thực hiện đề tài theo kế hoạch của bệnh viện. Tải các mẫu bên dưới : 1 Kế hoạch nghiêng cứu khoa học 2017 2 Phiếu đăng ký đề tài nghiêng cứu khoa học phụ lục 1 ... Read More »