Thông báo

Danh mục kỹ thuật đã giám định năm 2017

Danh mục dịch vụ kỹ thuật đã phê duyệt năm 2017. Các khoa phòng có thể tải 2 file đầy đủ tại đây. Hoặc xem văn bản ở bên dưới.

Tải file Excel

Tải File Word