Thông báo

Quyết định kiện toàn hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện

Các khoa phòng xem các quyết định về hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện năm 2017.

Bấm vào download để tải tài liệu bằng file PDF về máy.