Thông báo

VĂN BẢN – TÀI LIỆU

Công văn 1731/BHXH-GĐĐT ngày 18/06/2021 về chuẩn hoá danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT

Ngày 18/06/2021 Bảo hiểm xã hội đã cho ra Công văn số 1731/BHXH-GĐĐT về việc “Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật báo cáo kết quả giám định BHYT” NỘI DUNG Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi ... Read More »

QUYẾT ĐỊNH 7603/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6) BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ... Read More »

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu thập dữ liệu 4210

Thực hện theo yêu cầu của Bộ Y tế về việc gửi dữ liệu 4210 lên cổng tiếp nhận Bộ Y tế. Trung tâm Y tế Quế Sơn yêu cầu các tuyến  xã thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận bộ y tế. Để sử dụng phần mềm các xã thực hiện các bước như ... Read More »