Thông báo

DOWNLOAD

Hỗ trợ CHECKXML 4210 phiên bản 2.0.3.5

Các tool phần mềm hỗ trợ CheckXml x86.exe Data.mdb -> lưu trữ danh mục, cấu hình Log.mdb -> lưu trữ dữ liệu kiểm tra, gởi cổng XmlViewer.exe -> tool hỗ trợ xem nội dung file xml Sendxml.exe -> tool gởi hồ sơ lên cổng giám định (Tác giả: Hoàng Mai Long) QLHS.exe -> Thống kê lỗi đã check được từ tool CheckXML exmltool.exe -> nhóm công ... Read More »

DANH MỤC KỸ THUẬT

DOWNLOAD:  Quyết định 3465  DOWNLOAD: Quyết định 4262 bổ sung một số trong 37 DOWNLOAD: Danh mục đã phê duyệt DOWNLOAD: Danh mục cần làm theo Read More »