Thông báo

VĂN BẢN – TÀI LIỆU

Mẫu đăng kí đề tài nghiêng cứu khoa học năm 2018

Kế hoạch đăng kí đề tài nghiêng cứu khoa học năm 2018 trung tâm y tế Quế Sơn. Mẫu báo cáo tiến độ nghiêng cứu khoa học: Phiếu thuyết minh đề tài nghiêng cứu khoa học: Phiếu đăng ký đề tài nghiêng cứu khoa học: Hình thức – Nội dung đề tài nghiêng cứu khoa học:    Read More »

Khẩn trương thực hiện thông báo 1135/BB-BYT 24/10/2017

Trong văn bản này, những lưu ý chỗ mục kê tiền giường. Quy định vào viện trước 12h tính 70% tiền giường, nhập viện sau 12h tính 50% tiền giường. Xuất viện trước 12h tính 50% tiền giường, xuất viện sau 12h tính 70% tiền giường. Các khoa phòng nhớ chọn các loại giường kế hoạch và thực kê, kê ... Read More »