Thông báo

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TTYT QUẾ SƠN

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA TRUNG TÂM Y TẾ QUẾ SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TTYT ngày 11/11/2014)