Thông báo

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. Trung tâm Y tế Quế Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Y tế Quế Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quế Sơn
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Minh Khánh
Địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Quế Sơn
64 Hùng Vương , TT Đông Phú , Quế Sơn , Quảng Nam
Số điện thoại: 0914 223 159
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 64 Hùng Vương , TT Đông Phú , Quế Sơn , Quảng Nam
– Nhận qua email: khanhttytqs@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 10 năm 2023 đến trước 10h ngày 23 tháng 10 năm 2023 .
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 .
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế:
STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật Số lượng/khối lượng Đơn vị tính
1 Máy phá rung tim Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm 01 Máy
2 Máy phân tích huyết học tự động Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm 01 Máy
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế Quế Sơn.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày sau khi có quyết định trúng thầu.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 50% sau khi nghiệm thu và 50% sau khi máy hoạt động ổn định trong vòng 3 tháng, thanh lý hợp đồng.
5. Các thông tin khác (nếu có).
+ Thư chào giá (theo mẫu tại Phụ lục II đính kèm công văn này, 03 bảng gốc, ký, đóng dấu)
+ Cấu hình thiếu bị yêu cầu báo giá tại Phụ lục I đính kèm công văn này.
+ Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
+ Cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị kèm theo Catalogue/Tài liệu kỹ thuật khác (trong đó có các thông số kỹ thuật tương ứng với bản chào giá).
+ Đề nghị các đơn vị cung cấp rõ ràng thông tin về thiết bị và các tài liệu khác liên quan để chứng minh phân loại thiết bị (Nghị định số 03/2023/VBHN-BYT);
+ Bảng kê khai, công khai giá (kèm theo mã kê khai) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế – website: kekhaittbyt.moh.gov.vn .

Để đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước trong việc xét chọn nhà thầu .Trung tâm Y tế Quế Sơn rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty để kịp thời mua sắm trang thiết bị nhằm phục vụ cho công tác khám và điều trị tại Trung tâm Y tế Quế Sơn.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ khoa Dược-TTB-VTYT, số điện thoại 0914 223 159.
Trân trọng./.

Bài viết liên quan